Deklaracja dostępności

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus została założona w 1968 roku przez Agnieszkę Duczmal, która do chwili obecnej jest jej Dyrektorem. W 2014 roku Orkiestra otrzymała status Instytucji Kultury współprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i Polskie Radio S.A. w Warszawie, a w 2018 roku do współprowadzących dołączyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W swojej działalności statutowej Orkiestra kieruje się upowszechnianiem i promocją muzyki w kraju i poza jego granicami, prezentacją polskiej i światowej twórczości muzycznej, realizacją nagrań i kultywowaniem tradycji muzycznych.

 

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.poz.848) dalej „Ustawa”.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.amadeus.pl

Strona internetowa Orkiestry jest częściowo zgodna z Ustawą. Będziemy dokładać starań aby kolejne aktualizacje i umieszczane materiały były zgodne z wymogami.

  1. Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne ponieważ były publikowane w formacie np. PDF, skanów dokumentów itp. przed 23/09/2020
  2. Filmy nie posiadają napisów dla głuchych były one opublikowane przed wejściem w życie Ustawy
  3. Cześć grafik i materiałów graficznych, które były wprowadzone przed wejscie w życie Ustawy, nie ma wystarczających kontrastów, czcionek itp.
  4. Niektóre linki nie mają wprowadzonego alternatywnego tekstu

Data publikacji strony: 2018-12-28
Data istotnej aktualizacji: 2020-09-16
Data aktualizacji: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-22

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktów jest Wojciech Kabata, mail: wojciech.kabata@amadeus.pl
Skargi na brak zapewnienia dostępności lub wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej prosimy kierować mailowo na adres office@amadeus.pl lub listownie na adres Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Al. Marcinkowskiego 3, 61-745 Poznań

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna:

Siedziba Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus znajduję się w części budynku na wyższym parterze przy Al. Marcinkowskiego 3 w Poznaniu i jest oznakowana widocznym szyldem od strony ulicy..
Obecnie siedziba Orkiestry nie jest w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Do wejścia prowadzą schody stanowiące barierę architektoniczną, które nie są wyposażone w platformę przyschodową.
Zarówno drzwi wejściowe, jak i drzwi wewnątrz siedziby wraz z głównym korytarzem są odpowiednio szerokie i umożliwiają swobodne poruszanie się osobom na wózkach.
Na parterze siedziby Orkiestry znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, odpowiednio szeroka, z dodatkową poręczą oraz nisko zawieszoną umywalką.
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu.

W budynku zapewniona jest możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osób ze szczególnymi potrzebami poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postepowania na wypadek ewakuacji.

Wzdłuż Al. Marcinkowskiego znajduje się ciąg płatnych miejsc parkingowych z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowe miejsca parkingowe znajdują się w bliskim sąsiedztwie przy Placu Wielkopolskim. W tej okolicy zlokalizowany jest przystanek tramwajowy.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.